Yêu cầu để host J-1

  • Công ty có ít nhất 5 nhân viên
  • Lợi nhuận thường niên ít nhất $3,000,000

Nếu công ty của quý vị không đáp ứng cả 2 yêu cầu trên, tổ chức tài trợ do chính phủ Mỹ cấp phép có thể tiến hành site visit.
Nếu có câu hỏi và thắc mắc, xin vui lòng tham khảo mục Câu hỏi thường gặp cho Host Company, hoặc gửi email cho chúng tôi tại marketing@wiccgroup.com